The Lviv Youth Employment Center (LYEC)Staff

 
 
  Photo

Lesya Dovhanyk
Director
 
     
 
Photo

Irena Zemlyana
Deputy Director
Photo

Lecya Hladish
Accountant
   
Photo

Olya Lozinska
Employment Services

Photo

Taras Mursha
Youth Volunteer Camps

 
     
 
Photo

Olya Khaulyak
Photo

Taras Dzikevych
Photo

Cristina O’Keeffe
Photo

Yuroslav Khaulyak